OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy František Másler
bydliště Libomyšl 164, 267 23 LOCHOVICE
identifikační číslo 672 87 026
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.fmasler-svitidla.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy František Másler, bydliště Libomyšl 164, 267 23 Lochovice, identifikační číslo 672 87 026 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.fmasler-svitidla.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.fmasler-svítidla.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
2.1 Na webových stránkách se není třeba registrovat a zřizovat tak své uživatelské rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) aby mohl kupující provádět objednávání zboží. Kupující provádí objednání zboží přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Kupující bere na vědomí, že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovení není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Uskutečnit nákup“.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupujícímu tímto krokem vzniká povinnost převzít zásilku a provést platbu za objednané zboží, včetně nákladů na přepravu = „Objednávka zavazující k platbě“.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si uhradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

= v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
= bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který bude uveden na daňovém dokladu – faktuře, (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti nebo platební kartou na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedení variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury. Podrobnosti k uskutečnění platby obdrží kupující na elektronickou adresu uvedenou při objednávce. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.5) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je zasílána společně se zbožím na adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu místa podnikání prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Rozhodující je den odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

5.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu výrobku. Kupující nesmí vracené zboží zaslat jako „Dobírka“, v takovém případě nebude prodávajícím převzato a bude vráceno kupujícímu.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5,1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu (včetně nákladů na dopravu) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým byla provedena úhrada, případně po vzájemné dohodě bezhotovostně na účet určený kupujícím. Vrácení peněz nebude provedno dříve, než bude převzato vrácené zboží. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím. Poštovné při vrácení zboží platí kupující.

5.4 Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Doprava je zajišťována prodávajícím prostřednictvím přepravní společnosti PPL = Zásilku je možné doručit na PPL ParcelShop (výdejní místo) nebo na adresu uvedenou v objednávce.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5 Přepravní společnosti PPL bude předáno číslo mobilního telefonu a e-mail kupujícího za účelem možnosti infomovat kupujícího o průběhu doručování zásilky.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním. Výrobce poskytuje dvouletou (2) nebo prodlouženou záruku pouze na vady, přičemž vady výrobku nemůže kupující zaměňovat s jeho životností. Pokud je výrobek prodán kupujícímu za nižší než původní cenu, nevztahuje se záruka na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

7.5 U vady, která se projeví až po dvanácti (12) měsících od koupě výrobku, lze ji odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně do třiceti (30) dnů řádně odstraněna bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Pokud půjde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Stejný rozsah práv zůstává kupujícímu i v případě vady odstranitelné, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad (více než 3) věc řádně užívat.

7.6 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Libomyšl 164, 267 23 Lochovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3 Kupující není oprávněn při využití webového rozhraní obchodu požívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

8.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 PRAHA 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě.

9.5 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje – jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo budou ukládány ve formě „Faktury-daňového dokladu“.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8 V případě, že by se kupující domníval,že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může ho požádat o vysvětlení nebo se se svým podnětem obrátí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu povinen tuto informaci předat.

10. DORUČOVÁNÍ
10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2 Zpráva je doručena:
= v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
= v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
= v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
= v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolení.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva – údaje předané kupujícím při vyplnění objednávky budou po uplynutí doby 14 dnů pro odstoupení od kupní smlouvy smazány z internetového obchodu.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího:

= adresa pro doručování –  František MÁSLER, Libomyšl 164, 267 23 LOCHOVICE

= adresa elektronické pošty – fmasler.libomysl@seznam.cz

= pevní linka - 311 537 131

= mobilní telefon – 603 513 712

V Libomyšli dne 1. ledna 2020

František MÁSLER